Agenda 2017

Kuinderbos 

17 april

Cannenburgh 4,5 mei
Internationale Hanzedagen 14 -18 juni
Soesterfehde 28 -30 juli 
Gebroeders van Limburg festival 26 en 27 aug.
Ter Apel 2,3 september
Middeleeuws Rossum  16 september

Op weg naarVoorwaarden PDF Afdrukken E-mail
Algemene voorwaarden dienstverlener
Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgendebetekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Artikel 2  Algemeen
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes,werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer enopdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Standaardvoorwaarden vande opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door opdrachtnemer zijnaanvaard, met schriftelijke bevestiging.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassingop alle opdrachten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienente worden betrokken.
3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigdmochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaardenvolledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen als dan inoverleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijkhet doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordengenomen.
Artikel 3  Offertes
1. Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door deopdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van deopdracht heeft verstrekt.
2. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijnvrijblijvend. De offertes  zijn geldiggedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan deoffertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijkbinnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingenvan overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te makenkosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in deofferte opgenomen aanbod is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De opdrachtkomt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzijopdrachtnemer anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot hetverrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel vande opgegeven prijs.</p> <p>6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
Artikel 4 Ter beschikkingstelling van informatie en medewerking
De opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer tijdig alledocumenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoeringvan de opdracht.
Artikel 5 Uitvoeringvan de opdracht en het betrekken van derden daarbij
1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naarbeste inzicht, deskundigheid en vermogen.
2. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeftopdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren.Opdrachtnemer zal dit in overleg met de opdrachtgever doen. Opdrachtnemer verplicht zich tot maximale inspanning opdatde overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald.
3. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dewerkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf eenovereenkomst met opdrachtgever is aangegaan.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordatopdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en /of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid vooropdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kanopdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fasebehoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraanvoorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in hetkader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie vanopdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagtopdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheidgewenste faciliteiten.
Artikel 6 Wijzigingvan de opdracht, meerwerk
1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van deopdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten totwijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruitvoortkomende werkzaamheden.
Indien door toedoen van opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in deopdrachtuitvoering, zal de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever denoodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal ditals een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.De opdrachtnemer is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van deopdracht aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
2. In afwijking van lid 1 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnenbrengen indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is vanomstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.
Artikel 7 Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. De opdracht tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever wordt aangegaanvoor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit ofpartijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiingvan bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer eenfatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient deopdrachtgever opdrachtnemer dus schriftelijk in gebreke te stellen.
Artikel 8 Tarieven
1. Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt hettarief van de opdrachtnemer vastgesteld aan de hand van een uurtarief.
2. Inhet tarief van opdrachtnemer is inbegrepen de kosten van secretariëlewerkzaamheden en telefoonkosten. Reistijd wordt 50% van het uurtariefdoorberekend. Reis- en verblijfkosten worden gedeclareerd conform afspraken inde offerte. Voor alle offertes geldt dat alleen de werkelijk bestede tijd inrekening wordt gebracht en dat bij dreigende overschrijding van meer dan 5% vanhet geoffreerde bedrag declaratie plaatsvindt na overleg met opdrachtgever.
3. Bedragen zijn exclusief BTW.
4. Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een uurtarief overeenkomt, is deopdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit  tarief.
5. Opdrachtnemer heeft het recht om -zonder voorafgaandeschriftelijke mededeling- per 1 januari van ieder kalenderjaar het in deofferte overeengekomen tarief te verhogen met maximaal het door het CBSverstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.
6. Opdrachtgever is in geval van prijsstijging, buiten deinflatie, gerechtigd de prijzen te verhogen. De opdrachtgever is gerechtigd deopdracht te ontbinden indien de verhoging jaarlijks meer dan 10% bedraagt.Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid totverhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
7. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van hettarief op grond van lid 6 schriftelijk kenbaar maken. Opdrachtnemer zal daarbijde omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
8. Indien opdrachtgever de door opdrachtnemer kenbaar gemaakte verhoging vanhet tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen tweeweken na de bedoelde kennisgeving de opdracht schriftelijk op te zeggen, danwel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van opdrachtnemergenoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden.
Artikel 9 Betalingsvoorwaarden
1. Betaling dient te geschieden binnen twee weken na de factuurdatum, tenzijdoor de opdrachtgever en opdrachtnemer anders is overeengekomen. Bezwaren tegende hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Na de vervaldatum is de opdrachtgever in gebreke en heeft opdrachtnemer hetrecht de wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het momentdat opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledigebedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van deopdrachtgever bedragen elke keer € 100,00 die ten laste van opdrachtgeverkomen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen vanopdrachtnemer.
3. Indien de betaling langer dan 1 maand achterwege blijft,kan de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten totdat betalingis geschiedt.
4. Ingeval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van deopdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgeveronmiddellijk opeisbaar.
5. Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen telaten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens inmindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsomen de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen,een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgordevoor de toerekening aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van dehoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopenderente alsmede de kosten worden voldaan.
6. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door deopdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van deopdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.
Artikel 10 Afsluitingopdracht
De opdracht is in financiële zin afgesloten indien deafrekening door opdrachtgever is goedgekeurd. De opdrachtgever dient binnen eentermijn van 30 dagen na factuurdatumhierover te berichten. Indien opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert,wordt de afrekening geacht goedgekeurd te zijn.
Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer,totdat deze door opdrachtgever zijn betaald.
Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepenontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden,enz., blijven eigendom van opdrachtnemer totdat de opdrachtgever allenavolgende verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten opdrachten isnagekomen.
2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallendezaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zakendan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgeververplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvanop de hoogte te stellen.
4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zakente verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, en waterschadealsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek terinzage te geven.
5. Door opdrachtnemer geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van ditartikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in hetkader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer alsbetaalmiddel worden gebruikt.
6. Voor het geval dat opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduideeigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nuonvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan opdrachtnemer of doordeze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommenvan opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
Artikel 12 Onderzoek,reclames en klachten
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnentwee weken na factuurdatum, doch uiterlijk binnen drie weken  na voltooiing van de betreffendewerkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. Deingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van detekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnogverrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de opdrachtgeveraantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgeverschriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meermogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen degrenzen van artikel 16.
Artikel 13 Opzegging
1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde eenzijdig beëindigen.
2. Voortijdige beëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk bevestigt teworden
3. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever heeftopdrachtnemer recht op compensatie van het geoffreerde werk, waarbij de tot dantoe gemiddelde maandelijkse declaratie het uitgangsbedrag is. De voorlopigeresultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoudter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
4. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever zal opdrachtnemer desgevraagden in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog teverrichten werkzaamheden aan derden.
5. Indien de overdracht van de werkzaamheden vooropdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever inrekening gebracht.
Artikel 14Opschorting en ontbinding
1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten ofde opdracht te ontbinden, indien:
- Opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet ofniet volledig nakomt.
- Na het sluiten van de opdracht opdrachtnemer ter kennisgekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever deverplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen datde opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is deopschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid testellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en dezezekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zichomstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdrachtonmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kanworden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die vandien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheidniet mag worden verwacht.
3. Indien de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer opde opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming vande verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en opdracht.
4. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
Artikel 15 Teruggaveter beschikking gestelde zaken
1. Indien opdrachtnemer aan opdrachtgever bij de uitvoering van de opdrachtzaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde opdiens schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebrekenen volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting nietnakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning,alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeftopdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronderde kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.
Artikel 16 Aansprakelijkheid
1. Voor elke door opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van eeninspanningverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld wordenvoor niet behaalde resultaten. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voortekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn vanonzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en hetuitvoeren van opdrachten.
2. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is dieaansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag. Aansprakelijkheidis te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur vanopdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij eenopdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verderbeperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schadeveroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever (op enigerlei wijzedan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.
5. Opdrachtgever kan beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van deopdracht indien deze binnen drie maanden na afronding van de opdracht dooropdrachtgever schriftelijk is kenbaar gemaakt.
Artikel 17Vrijwaringen
1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden metbetrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgeververstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht wordengebruikt.
2. Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronischebestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers,elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.<
Artikel 18  Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van deopdracht zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aanopdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de machtvan opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden wordengebracht.
Artikel 19 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indienzij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is tewijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in hetverkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeendaaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komendeoorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kanuitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen nate komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, ziekte en/ofarbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien deomstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemerzijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt deverplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dantwee maanden is ieder van de partijengerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding vanschade aan de andere partij.
5. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddelsgedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zalkunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandigewaarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomenrespectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. Opdrachtgever isgehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.
Artikel 20 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijkeinformatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bronhebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de anderepartij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.<
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak,opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of debevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zichter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechtererkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehoudentot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigdtot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
Artikel 21 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudtopdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die opdrachtnemer toekomenop grond van de Auteurswet.
2. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkelden/of toegepast worden door opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht,zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer. Publicatie of andere vormen vanopenbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming vanopdrachtnemer.
2. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen,opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. ten behoeve van deopdrachtgever, zijn te gebruiken door de opdrachtgever en zijn tevermenigvuldigen door opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigenorganisatie. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken mogen niet dooropdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer openbaar wordengemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van deverstrekte stukken anders voortvloeit.
3. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamhedentoegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geenvertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 22 Geschillen
1. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daaropvoortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerst instantieop te lossen met behulp van Mediation conform het daartoe strekkende reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidtop de aanvangsdatum van de Mediation.
2. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op telossen met behulp van Mediation, zal dat geschil worden beslecht door debevoegde rechter.
Artikel 23 Toepasselijk recht
Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands rechtvan toepassing; ook indien opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.
 

Portretten

samengevoegd ridders.png